Privacy Statement TrainingenLean

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van TrainingenLean of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

TrainingenLean.nl. TrainingenLean is een concept van JinZai B.V. gevestigd te Enschede

JinZai B.V.

Violenstraat 12

7514 ZH Enschede

Nederland

TrainingenLean is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. TrainingenLean is verantwoordelijke in de zin van de AVG. TrainingenLean is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens TrainingenLean, waaronder http://trainingenlean.nl.

TrainingenLean verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, voor certificering, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door TrainingenLean opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door TrainingenLean. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor TrainingenLean om de overeenkomst uit te voeren.

TrainingenLean gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt TrainingenLean altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door TrainingenLean worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres en paspoort i.g.v. studiereizen;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en/of telefoonnummer;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden tot wederopzegging opgeslagen en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt TrainingenLean altijd eerst mondeling toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@trainingenlean.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd op eigen verzoek:

  •  in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: tot wederopzegging doch indien sprake is van wettelijke verplichtingen conform wettelijke verplichting na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen tot wederopzegging: doch minimaal 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan TrainingenLean gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor TrainingenLean, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@trainingenlean.nl.

Het staat TrainingenLean vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van TrainingenLean ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van TrainingenLean. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van TrainingenLean. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van TrainingenLean.